Ανακοινώσεις Περιφέρειακης Ενότητας Ιθάκης

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης . Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη και θα λάβουν μέρος σε αυτή μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων καθώς και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον ογδόντα τετραγωνικά μέτρα (80τ.μ.) και θα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της
πόλεως της Ιθάκης. Η παράδοση για χρήση του ακινήτου πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ.
οίκ.13428/2844/4.2.2015 (ΑΔΑ: 7ΜΚΛ7ΛΕ-2Α4) και η υπ’ αριθ. οίκ. 50319/11687 /27.05.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΧΚ7ΛΕ-ΙΑΑ). Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο τέλος της δημοσίευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν., Πλατεία Βαλλιάνου. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις
λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ. 26713-60544 και 60589, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Download the PDF file .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *