Ανακοινώσεις Περιφέρειακης Ενότητας Ιθάκης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020»(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

2.Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)»

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 – 2020»,

5.Το άρθρο 9 του Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την απόφαση ένταξης,

6.Την από 16-06-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Άξονα Προτεραιότητας -2- (Επ. Προτ. 6c) του ΠΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,

7.Την από 16-06-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας -2- (Επ. Προτ. 6c), όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5007742 (Κωδ. Απόφασης:3770) Σελίδα 2
8.Το υπ.αριθμ.126335/ΕΥΚΕ4237/30.11.2016 έγγραφο με τη γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ,

9.Την με αρ. πρωτ.οικ.235/01.02.2017 (Κωδ.ION33) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.»,όπως ισχύει ,

10.Την με αρ. πρωτ. 108085/67372/644/29.03.2017/ (1010/31.03.2017 ΕΠ Ιονίων Νήσων) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του δυνητικού δικαιούχου «Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 – 2020»,

11.Την διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων όπως αυτή ολοκληρώθηκε με το υπ. αριθμ. 2741/30.10.2017 έγγραφο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων του δικαιούχου

12.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ) και πρόκειται να αποτυπωθεί στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,

13.Την υπ. αριθμ. 2741/09.11.2017 εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΙΝ για ένταξη της πράξης στο ΠΕΠ Ι.Ν 2014-2020.

Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Download (PDF, 324KB)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *